Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Övergödning inom Ljungans avrinningsområde : Resultat från provtagning i urval av sjöar och vattendrag 2020-2022

Wallman, Karin; Fölster, Jens; Drakare, Stina

Abstract

Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län har under 2020-2022 utfört provtagning av vattenkemi, växtplankton och påväxtalger i ett urval av vattendrag och sjöar i Ljungans avrinningsområde. Syftet med mätningarna var att bättre beskriva näringsstatusen i avrinningsområdet och ge underlag till åtgärder mot övergödning. Stationerna valdes ut för att de klassats som osäker risk för näringspåverkan inom vattenförvaltningen, för att man observerat algblomning samt alg- och vasstillväxt i sjöar eller för att man misstänker hög belastning av näringsämnen. I rapporten redovisas resultaten från provtagningarna samt statusklassningar av 2020-2022 års data. För fullständig bedömning behöver provtagning under en hel förvaltningscykel på sex år inkluderas. I Jämtlands län blev den sammanvägda statusen måttlig i Idbäcken, Oxsjön och Ösjön samt otillfredsställande i Hemsjön. I övriga femton undersökta sjöar och vattendrag blev statusen god eller hög. I Västernorrlands län blev den sammanvägda statusen måttlig i Backbodbäcken, Lill-Hällsjön, Klingstatjärn och Kivan samt otillfredsställande i Gåltjärnen. I övriga åtta undersökta sjöar och vattendrag blev statusen god eller hög.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2023, number: 2023:13
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet