Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Tillstånd för gräsmarksnaturtyper 2020 – 2022

Ranlund, Åsa; Hagner, Åsa

Abstract

Inom NILS inventeringar ingår sedan 2020 variabler som samlar in data på naturtypers kvalitet. I den här rapporten presenterar vi resultaten av ett första test i att använda data från de kvalitetsvariablerna för att skatta hur stora andelar av naturtypers areal som är i fullgott tillstånd.

Keywords

Artikel 17; fullgott tillstånd; gräsmark; habitatdirektivet; kvalitet

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2023, number: 550
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet