Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Arealskattningar utifrån NILS gräsmarks- och lövskogsinventeringar 2020-2022


Abstract

NILS gräsmarks- och lövskogsinventeringar startade 2020 och har nu tre års fältdata. Syftet med inventeringarna är bl.a. att bidra med information om arealer och tillstånd för naturtyper nationellt i Sverige. Det gäller såväl naturtyper inom annex I i EU:s art- och habitatdirektiv (annex I-naturtyper) som mer generella naturtyper, där kraven för annex I inte nödvändigtvis är uppfyllda, för att ge en helhetsbild av svenska gräsmarker och lövskogar. I den här rapporten presenterar vi kombinerade arealskattningar och relativa medelfel för gräsmarks- och lövskogsnaturtyper baserat på data från åren 2020–2022. De tre årens data omfattar 342 804 flygbildsinventerade provytor varav 4 861 provytor är inventerade i fält. Inventeringarna inom NILS nya generella ramverk följer ett femårigt inventeringsintervall, återinventeringen börjar 2025 för gräsmarks- och lövskogsinventeringarna.

Keywords

Arealskattningar; EU:s Art- och Habitatdirektiv; Betesmark; Biogeografisk uppföljning; Jordbrukslandskap; Nationell miljöövervakning; Ädellövskog; Ängs- och betesuppföljning.

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2023, number: 551
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning