Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023

Förstudie kring miljöanpassad skogsgödsling för ökad skoglig tillväxt - slutrapportering av regeringsuppdrag

Jämtgård, Sandra; Öquist, Mats; Högberg, Peter; Högbom, Lars; Strengbom, Joachim; Henriksson, Nils; Clemmensen, Karina; Laudon, Hjalmar

Abstract

I denna rapport redovisas resultatet från regeringsuppdraget Förstudie kring miljöanpassad skogsgödsling för ökad skoglig tillväxt (SLU.ua.2022.1.1.1–2974) som givits i uppdrag till SLU. Uppdragets syfte är att bidra till att stärka bioekonomins roll i klimatomställningen. SLU ska ge förslag på hur formerna för skogsgödsling kan utvecklas så att en större andel av skogsmarken kan gödslas än vad som sker idag samtidigt som miljöpåverkan och effekter på biologisk mångfald minimeras, samt identifiera eventuella ytterligare analysbehov. Förslagen ska inkludera effekterna på skoglig tillväxt, påverkan på skogen som kolsänka och potentiell avverkning både i ett kortare perspektiv till 2030 och i ett längre perspektiv till 2050.

Published in

Rapport Skog
2023, number: 2023:2eISBN: 978-91-8046-836-7
Publisher: Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet