Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Kunskapsunderlag för hållbar förvaltning av svenska öringbestånd

Magnusson, Katarina; Dannewitz, Johan; Kagervall, Anders; Palm, Stefan

Abstract

Öringen har en komplex livscykel och bestånd kan innehålla varierande grad av stationära och vandrande individer. Öringen finns i många miljöer, från havet till fjällsjöar, och har bland annat krav på goda strömvattenmiljöer, fria vandringsvägar och en god miljö i kustområdet. Många bestånd av öring är generellt sett små och därför känsliga för negativ miljöpåverkan och fiske. Risken för genetisk utarmning är stor i små och reproduktivt isolerade populationer. Där möjlighet finns har dock öringen i regel ett genutbyte med andra närliggande populationer, vilket minskar riskerna för förlust av genetisk variation och inavel samt medför ökad återhämtningsförmåga. Dagens bestånd av havsöring är generellt svagare än historiskt, då stora arealer i rinnande vatten inte längre kan nås på grund av vandringshinder. Fisket efter öring domineras av fritidsfiske vars fångstmängder och omfattning är dåligt kända.

För att skatta öringens beståndsstatus behöver specifika uppföljningsbara förvaltningsmål för öring tas fram. Förekomsten av många små bestånd medför svårigheter (och höga kostnader) för övervakning och bedömning av beståndsstatus för enskilda lokala bestånd. Förvaltningen av öring bör därför vara områdesbaserad, där varje område har liknande miljö- och påverkansfaktorer. Förvaltningen bör även vara ekosystembaserad och adaptiv, för att snabbt kunna anpassas till rådande förhållanden (torka och andra påverkansfaktorer). Adaptiv förvaltning kräver flexibla regelverk och en i övrigt transparent förvaltning, samt datainsamling/övervakning i typiska öringvattendrag spridda över hela landet inklusive ett antal representativa (för enskilda förvaltningsområden) ”indexvattendrag” med utökad datainsamling.

Published in

Aqua reports
2023, number: 2023:14eISBN: 978-91-8046-692-9Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet