Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Skyddade områden och granbarkborre - en kunskapssammanställning med fokus på biologi, spridning av angrepp och bekämpning

Schroeder, Martin

Abstract

Denna kunskapssammanställning är utförd på uppdrag av Naturvårdsverket som ett underlag för ett regeringsuppdrag om hur granbarkborren skall hanteras i skyddade områden. I rapporten ges en uppdaterad bild av kunskapsläget när det gäller granbarkborrens roll i skogsekosystemet, granbarkborrens biologi och populationsdynamik, var risken för angrepp är störst, vilka möjligheter som finns att fastställa sannolika orsakssamband mellan angrepp i skyddade områden och i angränsande brukad skog, och vilka bekämpningsmetoder som finns att tillgå samt deras effektivitet. Tack till Mats Jonsell och Simon Kärvemo (SLU) som granskade den slutgiltiga versionen av rapporten. Jan Weslien (Skogforsk), Anna Uhr, Tove von Euler, Erik Hellberg Meschaks och Jenny Lindman Komstedt (Naturvårdsverket), och Gunnar Isacsson och Johanna Ehlin (Skogsstyrelsen) kommenterade tidigare versioner av rapporten. Studien finansierades av Naturvårdsverket som underlag till regeringsuppdraget Uppdrag om bekämpning och ersättning vid angrepp av granbarkborrar (NV06770-22).

Published in

Rapport Skog
2023, number: 2023:3eISBN: 978-91-8046-894-7
Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Forest Science
    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/127349