Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2023Open access

Etablering av mutationspopulationer i raps och fältkrassing

Zhu, Li-Hua; Shahriar, Shakil; Gunnarsson, Elisabeth; Fonskov, Johanna; Olsson, Olof; Ceplitis, Alf

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2023, number: 2023:15
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Genetics and Breeding
    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/127445