Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Identifiering av metaboliter från växtskyddsmedel relevanta att analysera i svenska yt- och grundvatten

Boström, Gustaf; Tröger, Rikard; Jonsson, Ove ; Gönczi, Mikaela

Abstract

Vid analyser inom den nationella miljöövervakningen av växtskyddsmedel (NMÖ) och annan miljöövervakning ingår vissa metaboliter från växtskyddsmedel. Kunskapen om vilka andra metaboliter som kan finnas i grund- och ytvatten i Sverige och som skulle kunna ha negativ effekt på miljön eller människors hälsa är bristfällig.

Detta projekt syftar till att identifiera vilka metaboliter från växtskyddsmedel som kan vara relevanta att analysera i svenska yt- och grundvatten. En bedömning görs också av vilka som är praktiskt möjliga att inkludera i analyspaket för den nationella miljöövervakningen.

Totalt 33 prover från Sverige analyserades för 67 metaboliter av laboratoriet DVGW Technology Centre for Water (TZW) i Karlsruhe, Tyskland. Totalt 22 metaboliter detekterades, 7 i grundvatten och 22 i ytvatten. Elva substanser förekom i halter över 0,1 µg/l i ytvatten och fyra av dessa över 0,1 µg/l även i grundvatten.

Övriga underlag som användes för att identifiera relevanta metaboliter är:

• Resultat från tidigare analyser av metaboliter i Sverige och Danmark

• Underlag om relevans baserat på data från registreringsprocessen

• Genomgång av lagstiftning och diskussion med berörda myndigheter

Totalt har 38 metaboliter från växtskyddsmedel identifierats som relevanta att analysera i svenska yt- och grundvatten. Fyra av metaboliterna ingår redan i analyserna inom NMÖ, fyra kan inkluderas i NMÖ-analyserna från och med 2024 och en metabolit kan inkluderas i en ny metod för mycket polära ämnen som utvecklas med finansiering av Naturvårdsverket. De resterande kommer att testas efter prioritering i samråd med berörda myndigheter.

Identifiering av relevanta metaboliter att inkludera i den nationella miljöövervakningen, och i analyser av yt- och grundvatten generellt, behöver vara en kontinuerlig process eftersom nya ämnen tillkommer på marknaden och kunskapen kring befintliga ämnen utvecklas. Att CKB får uppgifter från Kemikalieinspektionen två gånger per år säkerställer att detta fortsätter att uppmärksammas.

Av ekonomiska skäl kan bara ett begränsat antal metaboliter inkluderas i den löpande nationella miljöövervakningen och en prioritering behöver därför göras. Denna prioritering bör göras i samråd med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen och eventuellt andra berörda myndigheter.

Keywords

Växtskyddsmedel; Bekämpningsmedel; Pesticid; Transformationsprodukter; Metaboliter; Nedbrytningsprodukter,Kemiska analyser; Grundvatten; Ytvatten

Published in

CKB rapport
2024, number: 2024:1ISBN: 978-91-8046-736-0, eISBN: 978-91-8046-737-7
Publisher: SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön, Sveriges lantbruksuniversitet