Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023

Växtplankton i Storvänern 2022

Sonesten, Lars; Quintana, Isabel

Abstract

Säsongsmedelbiovolymerna för 2022 var överlag lägre än normalt för perioden 1979-2022. Kiselalger dominerade artsammansättningen som förväntat i april, medan i maj var det mer varierat med betydande inslag av förutom kiselalger, även cyanobakterier och rekylalger. I juni och augusti var biovolymerna markant högre än normalt vid Tärnan, medan vid Megrundet och Dagskärsgrund var de endast strax över långtidsmedelvärdet för respektive månad. I juni utgjorde guldalger ett stor inslaget i biomassan vid samtliga provplatser. I augusti utgjorde kiselalger en stor del av den totala biovolymen vid Tärnan och Megrundet medan det var guldalgerna som var den största gruppen vid Dagskärsgrund. Statusbedömningar av vattenkvaliteten med avseende på näringspåverkan ger en hög status för totalbiovolymerna både för de senaste tre åren och för hela perioden från 1979. Det trofiska planktonindexet PTI ger däremot generellt sett en något sämre status än totalbiovolymen.

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund