Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2024

Uppvandring av ålyngel i Viskan – Årsrapport för 2023

Sjöholm, Jonathan; Käll, Filip

Abstract

Södra Cell Värö är ett massabruk med produktion sedan 1971. Brukets dammanläggning vid Viskans mynning utgör ett vandringshinder för uppvandrade ålyngel. ”Viskans ålplan” bildades 1980 för att gynna ålyngeluppvandringen genom att omplacera ål från dammanläggningen uppströms inom Viskans avrinningsområde. Ålyngel samlas in vid dammanläggningen varpå mängden sammanställs. Denna data används för att estimera uppvandringen av ål till Viskan och för att visa på långsiktiga trender. Ålyngel samlades in under maj – oktober 2023 via ålyngelledare i dammanläggningen. Ålyngel vägdes och antal estimerades två gånger i veckan under undersökningsperioden. Fångsten av uppvandrande ålyngel har totalt sett minskat över tid från undersökningarnas början (1971), men något högre nivåer har noterats de senaste tio åren. Fångsterna för 2023 var 33,37 kg, en minskning med 3,5 % från föregående år. Vad förändringar i fångsten av ålyngel beror på kan inte denna undersökning besvara, men relevant i sammanhanget är att rekryteringen av ålyngel har minskat kraftigt i hela utbredningsområdet, som sträcker sig över flera kontinenter.

Keywords

Ål; pappersmassafabrik; Viskan; vandringshinder

Published in

Aqua notes
2024, number: 2024:2
eISBN: 978-91-8046-706-3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet