Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023

Produktionsnedsättning i törskateangripen gallringsskog : En ekonomisk analys i Heureka

Fredriksson, Emelie; Fahlvik, Nils; Öhlund, Jonas; Svennerstam, Henrik

Abstract

I syfte att belysa de ekonomiska konsekvenser som en enskild skogsägare kan drabbas av vid omfattande törskateangrepp startade Skogforsk 2022 en riktad studie i sju gallringsbestånd i Norr- och Västerbotten. Genom att utnyttja delar av redan etablerade försökslokaler i det pågående projektet ”Demoförsök Törskate” kunde lämpliga gallringsbestånd snabbt lokaliseras och inkluderas i studien. Under hösten 2022 inventerades törskateangrepp på samtliga huvud- och bistammar i försökslokalerna. För att få en heltäckande bild av skadeläget inkluderades även liggande och stående törskatedödade stammar i inventeringen. Dessa inventeringsdata användes sedan för att modellera de ekonomiska konsekvenserna av törskateangrepp fram till slutavverkning i simuleringsverktyget Heureka. I simuleringarna testades olika scenarier för avgång och hantering av törskateinfekterade tallar samt för olika klassningar av de infekterade stammarnas ekonomiska värde. Projektet finansierades av Skogsstyrelsen.

Published in

Arbetsrapport / Skogforsk
2023, number: 1163-2023
Publisher: Skogforsk