Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Miljöövervakning – Elprovfiske i trendvattendrag 2022

Näslund, Joacim; Strömberg, Helena

Abstract

Denna rapport utgör redovisningen av 2022 års elfisken inom delprogrammet Trendstationer Vattendrag; Elprovfiske inom Nationella miljöövervakningens Programområde Sötvatten (Havsoch vattenmyndigheten). Resultat presenteras både översiktligt för året 2022 och i ett trendperspektiv som täcker åren 2007 – 2022. Rapporten ersätter tidigare års Promemorior (PM) som levererats till Havs- och vattenmyndigheten, med syfte att göra rapportering och analyser mer tillgängliga.

Delprogrammet Trendstationer Vattendrag utförs årligen på provplatser som ansetts ha förutsättningar för att härbärgera juvenil öring (Salmo trutta). Elprovfiske i Trendstationer Vattendrag har utförts enligt undersökningstypen Fisk i rinnande vatten – Vadningselfiske. Ekologisk status beskrivs enligt bedömningsgrunden VIX (Vattendragsindex). Sammanlagt elfiskas 102 provplatser i 29 vattendrag inom programmet. Samtliga provplatser provfiskades under 2022 och de flesta har fiskats varje år sedan 2007.

Totalt fångades 17 fiskarter och en kräftart. Den vanligaste fiskarten var öring, vilken fångades i samtliga vattendrag. Ekologiska trender, baserade på tolkningar av fiskfaunans sammansättning, var överlag stabila över tid. Tätheten av öring minskade dock i flera vattendrag omkring år 2018, vilket också påverkade bedömning av ekologisk status enligt bedömningsgrunden VIX. Ingen tydlig generell återhämtning har ännu kunnat observeras jämfört med år 2016, det genomsnittligt bästa året i tidsserien vad gäller öringtäthet och ekologisk status. Den genomsnittliga ekologiska statusen i vattendragen ligger ändå över gränsen för God status enligt VIX. Det finns dock variation inom alla bedömda variabler mellan och inom vattendrag.

Potentiella trendbrott som noteras kring år 2018 tolkas vara potentiellt beroende av torka och/eller höga temperaturer associerade till den extrema sommaren 2018. I några vattendrag verkar öringen vara negativt drabbad i flera år efter 2018, men vidare analyser på ett större dataunderlag behövs för att bedöma effekterna grundligare.

Keywords

miljöövervakning; elfiske; öring; trendvattendrag; främmande arter

Published in

Aqua notes
2023, number: 2023:23eISBN: 978-91-8046-709-4
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet