Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Sekretariatet för selektivt fiske : rapportering av 2022 års verksamhet

Morgan, Linnea; Ovegård, Mikael

Abstract

Under 2022 genomförde sekretariatet för selektivt fiske, vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) tillsammans med svenskt yrkesfiske, 3 projekt inom ramen för regeringsuppdraget selektivt fiske. SLU Aqua har sedan 2014, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), inrättat ett sekretariat som administrerat och drivit en lång rad projekt grundade i fiskenäringens anpassningsbehov till ett förändrat regelverk. Den övergripande målsättningen för alla projekt inom selektivt fiske är att underlätta införandet av den landningsskyldighet som sedan 2015 införts i och med den senaste reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, samt att utveckla mer skonsamma fiskemetoder. Projekten syftade därför till att minska oönskad fångst i svenskt fiske antingen genom att utveckla befintliga fiskemetoder (framförallt inom trålfiske) eller genom att utveckla alternativa fiskemetoder (främst passiva redskap såsom fällor och burar), och att minska bottenpåverkan och energiförbrukning vid trålfiske. De tre projekt som utfördes under 2022 var:

1. ”Reduktion av oönskad fångst med Excluder i tobisfisket, fas 2”

2. ”Förenklad design av storleksselekterande kräftristtrål”

3. Utveckling av ett skonsamt demersalt trålfiske LIT (Low Impact Trawling), fas 3”

Projekten genomfördes genom att förslag togs fram gemensamt av näringen och SLU Aqua utifrån fiskets uttryckliga behov och idéer. Projektförslagen prioriterades och beslutades av en särskild styrgrupp bestående av representanter för HaV och Jordbruksverket, varefter SLU Aqua upphandlade utförare och agerade projektledare för respektive projekt. Vinnande part ansvarade sedan för att anskaffa och utveckla respektive projektidé enligt projektplanen med stöd från Aqua:s sekretariat.

De olika projekten avslutades genom en vetenskaplig utvärdering, där personal från SLU Aqua deltog i ett experimentellt fiske. I detta avslutande fiske utvärderades de relevanta delarna av det nyutvecklade redskapets egenskaper (fångsteffektivitet, selektivitet, bränsleförbrukning, etc.) dokumenterades och analyserades vetenskapligt under kommersiella fiskeförhållanden.

Keywords

fiske; redskapsutveckling; selektivt fiske; selektiva och skonsamma redskap; yrkesfiske; trål; Excluder; tobis; nordsjön; havskräfta; torsk; rödspätta; rist; SELTRA; Kattegatt; Skagerrak; low impact trawling, semipelagiska trålbord

Published in

Aqua reports
2024, number: 2024:1
eISBN: 978-91-8046-712-4
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet