Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2024Open access

Bedömning av markens mikroliv

Alsanius, Beatrix; Hultberg, Malin; Rosberg, Anna Karin

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2024, number: 2024:1Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet