Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Gränsöverskridande älgförvaltning : ekologiska förutsättningar

Ausilio, Giorgia; Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; et al.

Abstract

Interaktioner mellan rovdjur och bytesdjur formas av flera olika faktorer inklusive typen av landskap som dessa lever i och rovdjurens jaktsätt. I landskap påverkade av människan kan dessa interaktioner förändras av aktiviteter som jakt, skogsbruk och olika typer av markanvändning. I Skandinavien har jakt blivit den främsta dödlighetsfaktorn för älgar (Alces alces) under det sista århundradet, men med återkomsten av stora rovdjur såsom björn (Ursus arctos) och varg (Canis lupus) under senare tid fördelades denna dödlighetsrisk till flera källor.

Målsättningen med denna studie var att: 1) bedöma typen av habitat på de platserna där älgar blev skjutna av jägare under jaktsäsongen respektive dödade av varg både under och efter jaktsäsongen i syfte att jämföra om risken för att dödas av de två olika dödskällorna var kopplad till vissa typer av habitat; 2) undersöka om habitatvalet hos GPS-försedda älgar påverkas av den rumsliga och tidsmässiga fördelningen av risken för jakt och vargpredation; och 3) utvärdera dödligheten hos älgkalvar under sommar och vinter i relation till risk från jakt, stora rovdjur (varg och björn) och andra miljövariabler.

Vi fann att platser för jakt-dödade respektive vargdödade älgar skiljde sig på flera olika sätt som var kopplade till typen av habitat i form av ålder och typ av skog, älgtäthet och närhet till bebyggelse. I nästa steg kopplade vi dessa resultat till habitatvalet hos de GPS-försedda älgarna. Under jaktsäsongen undvek älgarna habitat med hög jaktrisk under dagtid medan deras habitatval på natten inte var kopplad till risken att dö från jakt. Efter jaktsäsongen fanns ingen koppling mellan älgarnas val av habitat och jaktrisk varken under dag eller natt. Däremot valde GPS-älgarna habitat med högre risk för vargpredation både under dag och natt samt under och efter jaktsäsongen.

Dödligheten hos älgkalvar under sommaren varierade signifikant mellan det tre olika studieåren men var inte relaterad till risken för vargpredation, björntäthet, klimat- eller miljövariabler. Under vinterperioden var kalvdödligheten positivt kopplad till ökat snödjup och andelen kalhyggen/ungskog i närvaro av varg samt i habitat med ökad jaktrisk.

Sammantaget visar dessa resultat att även om riskerna för både jakt och vargpredation varierade i tid och rum så svarade älgarna huvudsakligen på den starkare, mer förutsägbara dödlighetskällan: jakt. Dessa resultat är sannolikt en effekt av att jakt nu är den dominerande dödsorsaken och som funktionellt har ersatt predation av varg och björn på älg under det senaste århundradet i Skandinavien.

Keywords

björn; habitatval; jakt; kalvöverlevnad; predation; täthet; varg; älg; : bear; calf survival; density; habitat selection; harvest; moose; predation; wolf

Published in

Oppdragsrapport (Høgskolen i Innlandet)
2023, number: 2023:11
eISBN: 978-82-8380-408-9
Publisher: Høgskolen i Innlandet