Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Grensevilt 2 : slutrapport till Interreg Sverige-Norge

Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane; et al.

Abstract

Inre Skandinavien kännetecknas av ett sammanhängande barrskogsområde med stora viltpopulationer (naturarv) som präglar regionens skogsbruk och jakt (kulturarv). Trots att naturresurser är gränsöverskridande så förvaltas och nyttjas de olika på olika sidor om administrativa gränser. Det leder till intressekonflikter och förvaltningsmodeller och förvaltningsenheter som inte tar hänsyn till vilda djurs ekologi. Vindkraftsutbyggnaden har accelererat i barrskogsområdena i Inre Skandinavien utan tillgänglig kunskap om hur det påverkar vilda djur i allmänhet och på tvärs över administrativa gränser i synnerhet. Det finns ett stort behov av förvaltningsrelevant kunskap som underlättar för, och förbättrar, gränsöverskridande samarbete.

GRENSEVILT 2 (2020-2022) är en uppföljning av projektet GRENSEVILT 1 (2017-2021). Ny kunskap och resursgruppens arbete ledde till ett uttalat önskemål från förvaltning, markägare och intresseorganisationer i Sverige och Norge om en konkretisering av samarbetet samt mer kunskap som underlag för samarbetet. GRENSEVILT 2 hade det övergripande syftet att öka samordningen av förvaltningen av vilda djur över gränsen och i områden under press från mänsklig påverkan. Projektet har haft två delmål med fokus på att förstå förvaltningsmässiga och biologiska förutsättningar för att uppnå ett bättre förvaltningssamarbete, samt att förstå effekterna av vindkraftsutbyggnad på vilt och jakt. Projektets arbete mot de två delmålen har haft två huvudkomponenter: 1) utveckling av en forskningsbaserad, förvaltningsrelevant kunskapsunderlag, och 2) nätverks- och kommunikationsarbete på olika nivåer. GRENSEVILT 2 följer Interregs process för att skapa regionalt mervärde genom att lära känna varandra, dela kunskap och hitta gemensamma, gränsöverskridande lösningar. Projektgruppen bestod av forskare och förvaltare från Norge och Sverige samt en processledare.

Inom GRENSEVILT 2 projektet har vi lagt en struktur för regionalt samarbete över gränsen. Vi har ökat förståelsen för administrativa, metodologiska och ekologiska förutsättningar för samarbete i älgförvaltningen. Genom scenariodiskussioner, utveckling av en gemensam kartlösning och ny kunskap har projektet diskuterat nya adaptiva förvaltningsmodeller som tar hänsyn till älgarnas vandringar över gränser och olika intressen kopplade till skog, jakt, älg, varg och järv. GRENSEVILT 2 har tagit fram mer kunskap om effekterna av den ökande utbyggnaden av vindkraft i Inre Skandinaviens gemensamma skogsresurser. Rörelsedata från älgar, vargar och järvar märkta med GPS-halsband samt älgspillningsdata har analyserats för att öka förståelsen för hur tekniska ingrepp i skogslandskapet kan påverka vilda djurs beteende och områdesanvändning. Vi har också kartlagt det lokala jaktuttaget av älg och jägarnas erfarenhet av vindkraftsutbyggnad. Under hela projekttiden har vi haft ett nära samarbete med resursgruppen som bestod av norska och svenska representanter från förvaltning, markägare, näringsliv, forskning och intresseorganisationer. Denna grupp hade en avgörande roll i projektet med ett tätt mötesschema och löpande processledning.

Kommunikationen var helt central för att kunna nå vårt huvudmål om ökad samordning av viltförvaltningen och vi har följt en kommunikationsplan under projektets gång. I GRENSEVILT 2 utnyttjade vi strukturerna som skapades i GRENSEVILT 1 (hemsida, Facebooksida, kontaktnät för nyhetsbrev, mediakontakter, lokala, regionala och nationella forum för föreläsningar) men arbetade även med andra kommunikationskanaler (kartberättelser och film). Dessutom har vi förberett innehållet i den planerade internationella forsknings- och förvaltningskonferensen "Wolves Across Borders", som kommer att hållas i maj 2023.

Keywords

barrskog; gränsöverskridande viltförvaltning; jakt; järv; varg; vindkraft; älg; barskog; elg; grenseoverskridende viltforvaltning; jerv; ulv; vindkraft; coniferous forest; wildlife management; hunting; moose; wind power; wolf; wolverine

Published in

Oppdragsrapport (Høgskolen i Innlandet)
2023, number: 2023:8
eISBN: 978-82-8380-405-8
Publisher: Høgskolen i Innlandet