Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023

Strategiskt arbete för bevarande av genetisk variation i svensk kompensationsodling

Östergren, Johan; Palm, Stefan; Söderberg, Linda ; Persson, Lo

Abstract

Energiforsks program Vattenkraftens kompensationsodling finansierade detta projekt för att utveckla och förbättra odlingsverksamheten. En viktig del av programmets forsknings och utvecklingsaktiviteter är att stötta de långsiktiga bevarandebiologiska målsättningarna för svenska laxstammar. Att finansiera utvecklandet av riktlinjer och rekommendationer för ett avelsarbete med ett bevarandegenetiskt perspektiv var därför en prioriterad aktivitet inom programmet. Projektet som här redovisas är ett resultat av en workshopserie som genomfördes under hösten 2021. Där identifierades behovet av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk samt vidare hantering av avkomman bör ske för att optimera den genetiska variationen. Syftet med projektet var att ta fram tydliga riktlinjer för vad som krävs i avelsverksamheten samt belysa moment där delar av den genetiska variationen riskerar att gå förlorad. Rekommendationerna skall även vara praktiskt genomförbara och långsiktigt bidra till att upprätthålla stammarnas genetiska variation.

Keywords

Kompensationsodling; avel; bevarande; genetisk variation; biologisk mångfald

Published in

Energiforsk rapport
2023, number: 2023-976
ISBN: 978-91-7673-976-1
Publisher: Energiforsk