Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022

Nationell Riktad Skadeinventering (NRS) Inventering av skador på ungskog 2022 i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län

Wulff, Sören; Walheim, Mats; Roberge, Cornelia

Abstract

Under sommaren 2022 har SLU, på uppdrag av Skogsstyrelsen, genomfört en stickprovsinventering av tillstånd och skador på ungskog i norra Sverige inom programmet Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS). Totalt inventerades 594 provytor i de fyra nordligaste länen. Provytorna är belägna i bestånd som slutavverkats under perioden 1983 – 2013, vilket motsvarar en areal på knappt 1,4 milj ha. Träd högre än 25 % av de 100 högsta barrträden per ha räknades och skadebedömdes på tre småytor (200 m2 ). Vissa skador bedömdes efter tröskelvärden medan andra, såsom törskatesvamp, registrerades så fort de kunde konstateras.

Resultaten från inventeringen visar att det totala stamantalet ökar från norr till söder, 6500 i Norrbotten och 9250/ha i Västernorrland. Löv står för över hälften av stammarna i alla 4 länen. I genomsnitt fanns 2200 huvudstammar per hektar. I första hand valdes barrstammar, vilka står för 71 % av antalet. Den största delen av arealen har fler än 2000 huvudstammar per hektar (i genomsnitt 61% av arealen), varav Norrbotten har minst (53 %) och Västernorrland mest (71 %). Under 1000 stammar per hektar återfinns på 7 % av arealen, varav Västerbotten har minst andel (3 %) och Norrbotten störst andel (12 %). Knappt 40 % av alla huvudstammar har en skada. Vanligaste typen av skada är skador på stammen. För äldre stamskador är det svårt att spåra orsak till skadan, vilket gör att en stor del av de registrerade skadorna hamnar i gruppen okänd/annan skada. Viltskador dominerar bland de kända orsakerna till skada, framför allt hos tall. Sexton procent av all tall i ungskog har skador orsakade av älg. Färska skador av älg observeras på 9 % av tallstammarna. Knappt 15 % av alla skador är orsakade av svamp. Angrepp av törskatesvamp förekommer över hela området. Kraftigare angrepp ses i huvudsak i Norrbotten, där 5 % av tallen i talldominerade bestånd är angripen. Jämfört med motsvarande inventeringar för 10-15 år sedan visar årets inventering en tendens till kraftigare angrepp av törskatesvamp i Norrbottens kustland.

Keywords

Ungskogsinventering; viltskador; törskatesvamp; skogsskador; NRS

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2022, number: 542
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet