Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2022

Wulff, Sören; Roberge, Cornelia

Abstract

Under hösten 2022 har SLU, på uppdrag av Skogsstyrelsen, genomfört en stickprovsinventering av skador på skog från granbarkborreangrepp inom programmet Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS). Totalt inventerades 1268 provytor i Götaland (exkl Gotland) och Svealand (exkl Dalarna). Provytorna är belägna i grövre gallringsskog och äldre skog med en trädslagsblandning av minst 3/10 gran. Inventeringen är en uppföljning av motsvarande inventering som genomfördes under hösten 2020 och 2021.

Resultaten från inventeringen visar en total volym på drygt 5 milj m3 sk gran, som under 2022 var angripen av granbarkborre. Det är fortsatt mycket stora volymer gran som årligen angrips av granbarkborren, men en vikande trend kan ses jämfört med åren 2020 och 2021. Av den totala volymen återfanns 3,8 milj m3 sk i Svealand och 1,3 milj m3 sk i Götaland. Tidigare års inventeringar har visat på stora volymer angripen skog i de östra delarna av Svealand och Götaland. Under 2022 är detta än mer påtagligt, med 4,7 milj m3 sk angripen volym i de östra och 0,4 milj m3 sk i de västra länen. Inventeringen visar också att 3,6 milj m3 sk angripen gran finns kvar i skogen och 1,5 milj m3 sk var avverkad. Med 70 % av de angripna granarna kvar i skogen, så finns det risk för stora angrepp även kommande år.

Keywords

Granbarkborre; skogsskador; skogsskadeinventering; NRS

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2022, number: 543
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet