Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Naturvårdande skötsel i ädellövskog : en bildguide

Brunet, Jörg

Abstract

Många skogsägare i södra Sverige har ädellövskog eller ädellövträd på sina fastigheter. Ofta växer ädellövet nära gården. Att ha ett gammalt ädellövträd som vårdträd på gården är inte ovanligt. Det kanske finns gamla ekar på betesmarken eller en backe med ett bokbestånd. I vissa trakter är ädellövbestånd vanliga och kan utgöra en stor del av en markägares skogsinnehav, men sammanlagt utgör ädellövskogar idag inte mycket mer än en procent av Sveriges skogsareal. Kunskapen om deras skötsel är inte heller lika utbredd som för gran och tall. Detta gäller inte minst i bestånd där man vill kombinera virkesproduktion och naturvård, samt i naturvårdsskog som behöver aktiva skötsel- eller restaureringsåtgärder.

Denna bildguide presenterar exempel på naturvårdande skötsel i ädellövskog. Jag hoppas att dessa exempel kan inspirera dig som arbetar i ädellövrika skogsbestånd med naturvårdsmål. Skriften presenterar åtgärder och deras effekter för viktiga skogstyper med ädellöv. Den presenterar också exempel som kan tjäna som långsiktiga målbilder.

Bland de många ädellövskogar som jag har besökt under de senaste 35 åren, har jag valt ut exempel som visar på både möjligheter och utmaningar för naturvårdande skötsel. De flesta exemplen är från Skåne och Blekinge. Erfarenheterna bör även vara relevanta för övriga delar av södra Sverige, då Skåne och Blekinge innehåller en stor variation av ädellövmiljöer i både slätt-, mellan- och skogsbygd.

Guiden är en fristående uppföljare till skriften Bruka och bevara ädellövskogen som utkom 2010. Medan den förra bildguiden omfattade alla målklasser, fokuserar denna guide främst på målklasserna Produktion med Förstärkt hänsyn (PF) och Naturvård Skötsel (NS). Målklassen Naturvård Orört (NO) ingår när jag diskuterar frågan om aktiva skötselåtgärder är nödvändiga för att utveckla naturvärdena.

I första delen diskuterar jag kortfattat ädellövskogens historia och ekologi. Det är viktigt att förstå varför dagens ädellövskogar ser ut som de gör och varför de kan behöva en viss sorts skötsel för att naturvärdena ska gynnas. Den andra delen handlar om ekbestånd som ofta har ett behov av naturvårdande skötsel- eller restaureringsåtgärder. Jag presenterar här främst exempel från obetade ekbestånd på skogsmark. Jag diskuterar också vad man bör tänka på om man inför tamdjursbete i tidigare obetad ekskog. Skötsel av befintliga ekhagar, som inte klassas som skogsmark utan som jordbruksmark, behandlas endast kortfattat i denna skrift.

I tredje delen diskuterar jag naturvårdande skötsel i bokskog där det finns både stora skillnader men även vissa likheter med ekskogar. Den fjärde delen handlar om ädellövskog där varken ek eller bok dominerar, och där tar jag även upp de utmaningar som har följt i spåren av almsjukan och askskottsjukan. I del fem presenterar jag exempel från en skogsfastighet, Tranemåla i Blekinge, där jag har varit delaktig i skogsskötseln sedan 2015. I Tranemåla finns ek- och bokskog samt olika typer av blandskog med ädellövinslag.

Published in


eISBN: 978-91-8046-721-6
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Ecology
  Environmental Sciences
  Forest Science

  Publication identifier

  DOI: https://doi.org/10.54612/a.7cmekl768j

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/128551