Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1994Open access

Fälttest av mekaniska snytbaggeskydd på skogsplantor : avgång och skador efter en vegetationsperiod

Örlander, Göran; Petersson, Magnus

Abstract

Snytbaggeskador på plantor är ett av de svåraste problemen vid föryngring av skog i södra och mellersta Sverige. Problemet är väl känt sedan lång tid tillbaka och olika metoder har använts för att skydda plantorna. Det i dag fungerande alternativet, att behandla plantorna med bekämpningsmedlet permetrin kommer troligen att förbjudas för sådan användning 1995. Därför görs nu ansträngningar för att utveckla mekaniska skydd som alternativ till permetrin. Ett led i detta arbete är denna studie av åtta mekaniska skydd samt jämförelse med kontroll och permetrinbehandling. Försöket är utlagt i maj 1994 på fem färska hyggen i anslutning till Asa försökspark. Två-åriga täckrotsplantor av gran planterades direkt i humustäcket ("grönrisplantering"). Rapporten redovisar resultatet efter första vegetationsperioden. De testade skydden var: BEMA, BetaQ, Bugstop, Flockade plantor, KP-skyddet, NEW-plantskydd, Panth-skyddet och Plantstruten. Skadorna på kontrollplantorna blev omfattande och andelen döda + svårt skadade uppgick i genomsnitt för de fem lokalerna till hela 87 % efter en vegetationssäsong. Om man studerar resultatet med avseende på döda plus svårt skadade plantor av snytbagge kan skydden delas in i tre grupper. Tre mekaniska skydd hade signifikant lägre skadenivå än permetrinbehandlade plantor. Dessa skydd var BEMA, BetaQ och NEW-plantskydd. Andelen döda av snytbagge var däremot ungefär lika hög som för permetrinbehandlade. En grupp bestående av Bugstop, KP-skyddet och Panth-skyddet uppvisade ungefär samma andel döda plus svårt skadade som de permetrinbehandlade, men andelen döda var betydligt högre. Skydd med signifikant högre skadenivå än permetrinbehandling var Flockade plantor och Plantstruten. Samtliga skydd uppvisade dock en klar skyddseffekt jämfört med kontrollen. överlevnaden var högst för permetrinbehadlade plantor men flera av de mekaniska plantskydden hade ungefär lika hög överlevnad. Bland övriga skador som drabbat försöket kan nämnas barrskador som drabbade BetaQ samt uppdragning av skydd som främst drabbade NEWplantskydd. Svåra ögonvivelskador drabbade försöket . Endast två av behandlingar uppvisade en signifikant skyddseffekt, nämligen permetrinbehandling och NEW-plantskydd.

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1994, number: 7
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet