Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1996Open access

Kartläggning av använt plantmaterial på fd AB Klippans Finpappersbruks marker inom Kronobergs län

Bergkvist, Stefan

Abstract

Denna inventering har kartlagt provenienser av tall och gran som utplanterats på marker som tidigare innehades av AB Klippans Finpappersbruk. Varje plantering som anlades på dessa marker markerades med årtal och proveniens på en impregnerad trästolpe i anslutning till respektive bestånd. Vid inventeringen återfanns ca. 60 % av dessa markeringar. Orsaken till att alla ej har återfunnits är exempelvis att de har förstörts genom traktorvägsdragningar i anslutning till beståndet, att de ramlat omkull, överväxts av mossa o.dyl. Totalt inventerades 1727 ha eller 270 bestånd. Detta motsvarar ca 35 % av den tillgängliga arealen. Av de inventerade bestånden var något mer än hälften gran och resten tall. Av gran fanns 9 provenienser av inhemskt, kontinentalt och vitryskt ursprung. Av tall ingår 4 provenienser, alla inhemska, och ett fröplantagematerial. I rapporten finns en beskrivning över de bestånd som återfanns samt kartor över beståndens belägenhet.

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1996, number: 13Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/128795