Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1998Open access

Fälttest av skyddsmedel mot viltbetning på skogsplantor 1998

Bergquist, Jonas; Bergqvist, Stefan

Abstract

Viltskador utgör i dagsläget ett av de svåraste hindren vid anläggandet av ny skog. Rådjurens betning av nyplanterade plantor i södra Sverige orsakar så svåra skador att någon typ av skydd ofta anses nödvändigt. Olika typer av viltavskräckande medel som appliceras på plantorna är för närvarande den mest använda aktiva formen av skadereduktion. Under 1990-talet har ett flertal nya preparat kommit ut på marknaden och på Asa Försökspark har dessa fortlöpande testats vad gäller viltrepellerade förmåga och tendenser att orsaka skador på plantorna. I denna rapport redovisas resultatet av ett fälttest som genomfördes på Asa försökspark under vintersäsongen 1997-98. Fälttestet var utlagt på 6 olika lokaler i Kronobergs län och omfattade ett test av 5 olika repellenter (Mota A, Mota B, Terminal-PW, Cervaroll och Falu-Röd plantskydd). Plantorna som användes var av täckrotstyp. Både tall och granplantor användes i försöket. I genomsnitt låg det samlade betestrycket för både tall och granplantor på ca 30 % (tallplantor ca 35 % och granplantor ca 25 %). Resultatet visar att alla deltagande repellenter reducerade betesskadorna. Mota A, Mota B, Terminal-PW, Cervaroll och Falu-Röd plantskydd visade tendenser till att skada plantorna. Mota B testades även i olika doser och resultatet visade att preparatskadorna ökade tydligt när dosen ökade medan viltbetningsskadorna var relativt oberoende av dosen. Vi rekommenderar tillverkarna av Mota A, Mota B, Terminal-PW och Falu-Röd plantskydd att överväga en lägre dosering eller annan sammansättning av preparaten för att minska risken för preparatskador. Alla fyra preparaten bedöms som intressanta och utvecklingsbara. Cervaroll har i detta och tidigare test visat god viltavvärjande förmåga i kombination med liten risk för preparatskador varvid preparatet bedöms vara fullt användbart i sin nuvarande form. Alla fem preparaten har endast testats i liten skala (t.ex. försöksytor) och tillverkarna rekommenderas även att studera preparatens viltavskräckande funktion i stor skala (t.ex. hela hyggen).

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1998, number: 20
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet

   SLU Authors

   • Bergqvist, Stefan

    • Sveriges lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Forest Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/128802