Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Halvtid för uthålligt skogsbruk i ädellövskog : sammanställt med bidrag från medarbetarna i programmet

Löf, Magnus

Abstract

Rapporten har tagits fram på initiativ av styrgruppen i programmet och skall fungera som bas för den utvärdering som skall ske då programmet pågått i tre år. Rapporten täcker verksamhet från 8 september 2003 fram till 1 september 2006. Styrgruppen hade fram till det senare datumet beslutat starta 12 delprojekt. Ytterligare fyra delprojekt hade redan funnit finansiering vid programmets start. Det återstår för programmet att hitta finansiering för tre delprojekt, vilka ännu inte startat. Delprojekten löper ungefär enligt plan, men några är tidsmässigt förskjutna. Huvudsakligen beror det på att det tagit längre tid än beräknat att finna eller frigöra nödvändig kompetens. Ett delprojekt skall omorganiseras. Det finns en god chans att nå de flesta delmål i programmet. Dock behöver de tre ofinansierade delprojekten då komma igång. Vidare behövs en planering och strategi för kunskapsöverföring från programmet till dess avnämare. Det tionde delmålet ”Att inom sex år öka antalet ämnesexperter i samhälle och näringsliv genom att meritera totalt sex doktorer och tre docenter inom ramen för programmet” kommer inte att nås under programperioden. Inom ramen för programmet har hittills totalt 34 vetenskapliga samt 67 övriga manuskript producerats (Tabell 1). Emellertid befinner sig programmet bara i början av en process som kommer att leda till en mängd ytterligare publikationer.

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2006, number: 30Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet