Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Överföring av gran till blandad till blandad ädellövskog

Welander, Torkel; Fredriksson, Gustav; Rydberg, Dan; Löf, Magnus

Abstract

I slutet av 1999 drabbades södra och mellersta Skåne, Halland och östra Blekinge av stormskador på skogen. Detta medförde att man började diskutera alternativ till planterad granskog och dåvarande Skogsvårdsstyrelsen i Södra Götaland verkade med stöd av de skogliga intressenterna i Skåne för att ett särskilt och tillfälligt stormbidrag skulle införas för att främja en ökad etablering av ädla lövträd på de stormdrabbade markerna. Vid anläggning av ädellövskog efter stormfälld gran är det emellertid svårt att ge konkreta råd till markägarna som vill byta trädslag. Orsaken är att det inte finns någon systematisk kunskap på detta område. För att få en bättre kunskap hur dessa problem ska kunna lösas i samband med etablering av ädellövskog anlades sex större demonstrationsområden i Skåne, dels på Högestads & Christinehofs förvaltnings fastighet Nyvångsskogen, Ågerups säteris fastighet Ågerup, Region Skånes fastighet Fulltofta och dels på Skarhults försökspark. Demonstrationsområdena bekostades med medel från det extra anslaget. Vidare användes donationskapitalet i Lidellska fonden till att anlägga två större demonstrationsområden i Halland, dels på skogsvårdsstyrelsens fastighet i Åkulla och dels på Tönnersjöhedens försökspark. Demonstrationsområdena innehåller både en försökdel och en mer renodlad demonstrationsdel med undantag av Skarhult, där bara en försöksdel har anlagts. På Tönnersjöheden har även en demonstrationsdel angående skogsbryns utformning etablerats. Demonstrationsdelen har till avsikt att utveckla modeller för anläggning av lövskog efter granskog och generellt bidra till att användningen av lövträd ökar. Syfte är att studera hur etableringen utfaller vid föryngring dels på hyggen med olika arter och täthet av amträd och dels under granskärm av olika täthet. Dessutom har även betydelsen av markberedning studerats. Utfallet av etableringen mäts som överlevnad, diameter- och höjdtillväxt. Inverkan av skador av främst snytbagge och ögon- och öronvivlar och konkurrens från markvegetation i förhållande till de olika etableringsföhållandena har också ingått i studierna. Avsikten är att försöken ska pågå under en tioårsperiod. Fem år efter plantering kunde endast en svag effekt av art av amträd iakttas och överlevnaden var något högre då björk och al använts som amträd. Planthöjden påverkades av amträden och hos bok och ask var höjden lägst vid björk och al. Skador av sork medförde att askens överlevnad blev låg. Även bokplantor utsattes för mycket omfattande sorkangrepp. Täthet av granskärmar påverkade överlevnaden hos plantorna och högst överlevnad fanns under tät och gles skärm för alla arter utom bok Bokens överlevnad påverkades inte av skärmens täthet. Generellt sett ökade planthöjden med avtagande täthet hos granskärmen för alla lövträden. Angrepp av snytbagge var vanlig på bok och ek men resulterade inte i allvarliga skador. Ask, ek, lind och lönn hade lägst överlevnad vid högst täthet av amträd. Planthöjden var opåverkad av täheten hos amträden hos alla lövträdarterna. Då planteringarna var fem år var det stort behov av röjning av speciellt björk. Följande huvudsakliga slutsatser drogs av försöken: Att betydande avgång kan förekomma minst fem år efter plantering orsakade av sorkskador hos speciellt ask men även bok, konkurrerande vegetation (torka) och skärmtäthet . Skärmtäthet kan innebära för litet ljus eller torka. Att stora avgångar inte behöver vara kopplade till låg individuell tillväxt. Att markberedning kan gynna överlevnad och tillväxt. Att amträd kan ha positiv inverkan redan under de fem första åren. Att plantering inte nödvändigtvis måste vara under en skärm för att tillfredställande etablering ska uppnås. Att insekticidbehandling av lövträdsplantor inte är nödvändigt. Att planttypen hos de flesta lövträden inte är optimalt utvecklad för plantering, d v s de har för stort skott i förhållande till roten.

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2006, number: 31Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet