Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008Open access

Uthålligt skogsbruk i ädellövsskog : lägesrapport från ädellövprogrammet 2008-09-01

Löf, Magnus

Abstract

Denna lägesrapport riktar sig till finansiärer, styrgrupp och medarbetare i TEMA-programmet Uthålligt skogsbruk i ädellövskog, men kan med fördel spridas till övriga intressenter och avnämare. Under perioden 1 september 2006 till 1 september 2008 har styrgruppen haft sex möten och beslutat om fem nya delprojekt samt lyckats att finna medel så att programmet är fullt finansierat. Under perioden har programmet uppmärksammats i media relativt sett mindre än tidigare, men med anställning av en informatör från 2008 beräknas uppmärksamheten öka igen. Det ser ut som om de flesta delmålen för programmet kommer att kunna nås. Detta gäller framförallt om man räknar in perioden efter programmet eftersom många delprojekt har kommit igång sent under programperioden. Målet om att inom sex år meritera sex doktorander och tre docenter kommer däremot inte att nås. Den vetenskapliga och populärvetenskapliga produktionen i programmet är relativt god. Ekonomin i programmet och dess delprojekt är också god och forskargruppen har lyckats finna mycket finansiering till nya projekt som mer eller mindre kan kopplas till programmet och ämnet ädellövskog.

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2008, number: 39Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet