Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Samverkan för lantbrukets kunskapsutveckling : introduktion för samverkanshjältar och ledare

Tönnberg, Victoria

Abstract

I studien genomfördes en intervjustudie kring hur tre kunskapsutvecklingsprojekt i branschen gått till. Personer med erfarenhet av samverkan i lantbrukets kunskapsutveckling kom också till tals och delade med sig av sina synpunkter. Det som framkom analyserades utifrån litteratur i ämnet.

Studiens resultat pekar bland annat på att:

• rådgivare och forskare behöver lära sig och implementera nya och bättre metoder för sam- verkan och ett processorienterat arbetssätt i lantbrukets kunskapsutveckling. Sådana arbets- sätt finns redan beskrivna.

• samverkans- och processkompetensen behöver spridas från person- till organisationsnivå med hjälp av organisationernas ledarskap.

• forskning, rådgivning och myndigheter behöver närma sig varandra genom en medveten kom- munikation om på vilket sätt de önskar bidra till kunskapsutvecklingen och genom att utveck- la sina relationer.

• för att stimulera en behovsdriven utveckling bör finansiärerna av forskning och utvecklingsprojekt bland annat överväga att bedöma vilken process som har föregått ansökningarna.

Published in

RådNus rapportserie
2019, number: 2019:1ISBN: 978-91-576-9657-1Publisher: RådNu kompetenscentrum för rådgivning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Other Social Sciences not elsewhere specified

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/129004