Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Beståndsutveckling för signalkräfta i de stora sjöarna 2023 : resultat inom projektet datainsamling sötvattenskräftor fram till och med 2023

Persson, John; Rogell, Björn; Bohman, Patrik

Abstract

Efter att flodkräftan slagits ut av kräftpest i samtliga stora sjöarna introducerades signalkräfta 1969 i Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Idag finns livskraftiga och fiskbara bestånd av signalkräfta i Hjälmaren och Vättern. I Vänern har det skett två lagliga utsättningar av signalkräfta, den första skedde 1988 i sjöns norra delar (Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2011). I Vänern är beståndsutvecklingen positiv och större andelen av landningarna tas i sydöstra delarna av sjön. Beståndet av signalkräfta i Mälaren, som till en början utvecklades gynnsamt, minskade kraftigt efter år 2000. Numera finns inget yrkesfiske på kräftor i Mälaren med anledning av de låga tätheterna. De senaste åren finns dock tecken på att kräftbestånden återhämtat sig i åtminstone delar av sjön.

Denna rapport redovisar resultaten från provfiskena och provtagningen av yrkesfiskares landningar av signalkräfta i Hjälmaren, Vättern, Vänern samt Mälaren under 2023. Resultaten jämförs även med en sammanställning av tidigare års data (2009–2022). Resultaten från analyserna ligger bland annat till grund för SLU Aqua’s bedömning av den biologiska statusen för arten i de olika sjöarna (Sveriges lantbruksuniversitet 2023).

Beståndssituationen skiljer sig både inom och mellan de olika provfiskade lokalerna i sjöarna. Samtliga sex lokaler som SLU provfiskar i Vättern har hög fångst per ansträngning. På dessa lokaler (utom en i norra delarna) har dock medelstorleken minskat samtidigt som antalet kräftor har ökat. I Hjälmaren undersöks tre lokaler och även där är fångsterna jämförelsevis höga. På en av dessa lokaler har antalet kräftor ökat och medelstorlek samt andelen kräftor över minimimåttet (11 cm) minskat. För övriga två lokaler i sjön finns ingen tydlig trend rörande kräftornas medelstorlek eller antal. I Vänern provfiskar SLU endast två lokaler. Kräftbestånden i Vänern befinner sig i en expansionsfas där det sker en långsam men stadig ökning av kräftornas antal och medelstorlek. Nuvarande landningar ligger dock (likt föregående) år på en betydligt lägre nivå jämfört med Vättern och Hjälmaren. Under provfiskeperioden 2010-2023 har det totala antalet kräftor och andelen över minimimåttet ökat på den ena av lokalerna. På den andra lokalen finns inga tydliga trender. Inom yrkesfisket i Mälaren rapporteras landningar endast på några kilon sedan 2000, och fritidsfisket i sjön har tidigare endast förekommit i liten omfattning. På de provfiskade lokalerna i Mälaren har antal kräftor och andelen kräftor över minimimåttet successivt ökat från 2010. Det är möjligt att det sker en förändring av bestånden i Mälaren då det under senare år finns tecken på en återhämtning genom inrapporterad fångstdata. SLU Aqua kommer tillsammans med ansvariga länsstyrelser runt Mälaren att lägga upp en bättre strategi för att följa kräftbeståndens utveckling de kommande åren.

Keywords

Signalkräfta; provfiske; provtagning; Hjälmaren; Vänern; Vättern; Mälaren

Published in

Aqua notes
2024, number: 2024:11eISBN: 978-91-8046-739-1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet