Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Spridningsvägar för invasiva främmande arter av unionsbetydelse och nationell betydelse - en sammanfattning : baserad på rapporten Spridningsvägar för invasiva främmande arter av unionsbetydelse och nationell betydelse

Jansson, Camilla; Ebenhard, Torbjörn

Abstract

Denna kortrapport är en sammanfattning av rapporten Spridningsvägar för invasiva främmande arter av unionsbetydelse och nationell betydelse, som färdigställdes under 2022-2024 av Camilla Jansson och Torbjörn Ebenhard, CBM, på uppdrag av Naturvårdsverket. I rapporten redovisas identifierade och prioriterade spridningsvägar för totalt 101 invasiva främmande arter, i nuläget och för ett framtida scenario. Informationen kan användas i myndigheternas arbete för att förhindra spridningen av arterna. I denna kortrapport sammanfattas resultaten och slutsatserna från den längre rapporten.

Published in

CBM:s skriftserie
2024, number: 127eISBN: 978-91-88083-42-5
Publisher: SLU Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet