Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Träd vid vägen : vägträds och alléers natur- och kulturmiljövärden

Lennartsson, Tommy; Axelsson Linkowski, Weronika; Westin, Anna; Wissman, Jörgen

Abstract

Gamla träd kan ha en rik biologisk mångfald, ofta med många rödlistade arter. Träden kan också ha höga kulturmiljövärden, om de ingår i en allé eller annan anläggning, eller om träden själva kan bidra till att berätta människans historia, t.ex. genom fysiska spår av hamling och beskärning, eller om träden är förknippade med tradition. Många av dessa värdefulla träd växer i vägmiljö. Trädens biologiska värden är alltid mer eller mindre kopplade till det omgivande landskapet. Vägträden och träden i landskapet bidrar tillsammans med den totala mängden livsmiljöer för arter, och kan tillsammans skapa en kontinuitet av värdefulla träd i tiden. Även kulturmiljövärden styrs i hög grad av om träden ingår i större kulturhistoriskt intressanta anläggningar.

Detta projekt har syftat till att utveckla en kunskapsbas och en GIS-baserad metod för inventering och värdering av alléträd och andra vägnära träd i landskapet. Det har gjorts genom att sammanställa befintlig kunskap om värden och förutsättningar för värden, som underlag för att värdera alléer och vägträd i ett natur- och kulturmiljövårdsperspektiv. Vidare att utveckla en inventeringsmetod för vägträdens natur- och kulturmiljövärden som kombinerar befintliga inventeringsdata, nya fältdata, eventuellt nya flygbildsdata, och kulturhistoriskt kontext. Slutligen att utveckla ett förslag till värdering av naturvärde respektive kulturmiljövärde, av såväl alléers och träds egenvärde som av deras värde i ett landskapsperspektiv.

Keywords

Allé; Vägars sidoområde; Gamla träd; Biologisk mångfald; Biologiskt kulturarv; Kulturmiljö; Värdering; Inventeringsmetod; Landskapsekologi

Published in

CBM:s skriftserie
2024, number: 131ISBN: 978-91-88083-46-3
Publisher: SLU Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet