Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2024

Palm, Stefan; Romakkaniemi, Atso; Dannewitz, Johan; Pakarinen, Tapani; Veneranta, Lari; Vähä, Ville; Broman, Andreas

Abstract

Fiskestadgan för Torneälven, som utgör del av 2009 års gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland, innehåller regler för fisket inom Torneälvens fiskeområde (figur 1.1). Bland annat regleras inom vilken tidsperiod fisket med fasta redskap får påbörjas i havsområdet utanför älvens mynning. Fiskestadgan reglerar även fredningstider och användningen av fiskeredskap i älvområdet. En översyn av reglerna ska enligt fiskestadgan göras årligen med hänsyn tagen till ett av länderna gemensamt framtaget biologiskt underlag som beskriver beståndssituationen.

I denna rapport, som uppdateras och revideras årligen i samarbete mellan svenska och finska experter, ges bedömningar av utveckling och status för bestånden av lax, havsöring och vandringssik i Torne älv. De tre arterna behandlas i separata avsnitt. Underlaget avslutas med ett sammanfattande avdelning om förvaltningen av Torneälvens fiskbestånd. Inledningsvis ges där en kort beskrivning av den internationella förvaltningen av lax som i hög grad påverkar förvaltningen på nationell, regional och lokal nivå. Därefter diskuteras tidigare genomförda ändringar av fiskeregler i Torneälvens havs- och älvområde, effekter av dessa samt möjliga ytterligare åtgärder, följt av kommentarer kring förvaltningen av älvens bestånd av havsöring och vandringssik. I förra årets underlag (Palm m.fl. 2023) presenterades även resultat och biologiska råd för älvens harrbestånd (årets underlag omfattar ej denna art, då inga nya analysresultat tillkommit).

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet; Naturresursinstitutet (LUKE)