Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Virtuella stängsel: ett flexibelt verktyg för skötsel av naturbetesmarker

Wahlund, Lotten; Hiron, Matthew

Abstract

Variation i livsmiljöer knutna till åker- och betesmark har identifierats som avgörande för en varierad flora och fauna i jordbrukslandskapet och särskilt viktiga för den biologiska mångfalden är gräsmarker som betas. Idag sköts många gräsmarker homogent med antingen för högt eller lågt betestryck, vilket kan leda till att marker betas för intensivt eller att de växer igen. Att skapa variation inom en betesmark genom optimerad och kontrollerad styrning av betestrycket utifrån naturvårdsbehov kräver stor arbetsinsats. För att främja den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet finns ett stort behov av flexibla lösningar för skötsel av värdefulla betesmarker. Virtuella stängsel, en teknik där betesdjuren hägnas in digitalt med hjälp av GPS-halsband som avger ljudsignaler och elstötar om djuren går utanför en definierad GPS-gräns (virtuell stängselgräns) skulle kunna underlätta för en mer flexibel och skräddarsydd skötsel av gräsmarker med höga naturvärden. Syftet med studien var att undersöka möjligheten att med hjälp av virtuell stängselteknik hägna in nötkreatur och styra betestrycket i en naturbetesmark. Tekniken testades på sju kvigor under sju veckor från maj-juli 2022. Flera olika virtuella stängselgränser introducerades och flyttades inom en befintlig hage med konventionellt elstängsel runt. Djuren lärde sig snabbt att associera ljudsignalen med de virtuella gränserna och anpassade sin vistelseyta utifrån dessa. Detta avspeglades även i resultatet från vegetationsmätningar som visade på en variation i gräshöjd i olika delar av hagen. Virtuell stängselteknik kan därför vara ett snabbt, flexibelt och effektivt verktyg för skötsel och styrning av betestryck. Vi ser många möjliga naturvårdstillämpningar för tekniken i Sverige men fler studier kring specifika skötselåtgärder bör prioriteras för att få mer kunskap om teknikens fulla potential.

Published in

SustAinimal reports
2023, number: 2eISBN: 978-91-8046-744-5
Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Animal and Dairy Science

   Publication identifier

   DOI: https://doi.org/10.54612/a.2fqf2322ko

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/130014