Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Bedömning av status för nationellt förvaltade fisk- och skaldjursbestånd

Larsson, Stefan; Sundblad, Göran; Gustafsson-Renes, Sophia; Bergström, Lena; Dannewitz, Johan; Valentinsson, Daniel; Wennhage, Håkan; Bolund, Elisabeth; Holmgren, Kerstin

Abstract

Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) presenterar årligen statusbedömningar för nationellt förvaltade fisk- och skaldjursbestånd i svenska vatten på webbportalen www.fiskbarometern.se. Fiskbarometerns statusbedömningar av fisk- och skaldjursbestånd, utgör ett viktigt underlag för hållbart nyttjande, bevarandeåtgärder och uppföljning inom fisk-, vatten- och miljöförvaltningen. I denna rapport redovisas metodiken för dessa statusbedömningar. Metodiken bidrar till en standardiserad och kvalitetssäkrad bedömningsprocess som är transparent och som vilar på vetenskaplig grund. För de flesta bestånd i Fiskbarometern baseras bedömningen på indikatorer indelade i dödlighet, biomassa/abundans och storleks-/åldersstruktur, vilka motsvarar Havsmiljödirektivets tre kriterier för bedömning av kommersiellt nyttjade bestånd (2008/56/EC). Baserat på sammanvägningen av de tre kriterierna ges respektive bestånd sedan en av fem möjliga statusbedömningar:

• kan ej bedömas

• mycket sannolikt inte inom biologiskt säkra gränser

• sannolikt inte inom biologiskt säkra gränser • sannolikt inom biologiskt säkra gränser

• mycket sannolikt inom biologiskt säkra gränser

För några nationellt förvaltade bestånd finns eller pågår arbete med att utveckla analytiska beståndsmodeller. I den här rapporten presenteras riktlinjer för kvalitetssäkring och tillämpning av dem översiktligt, men den vetenskapliga granskningen av sådana modeller hanteras separat inom en process som kallas riktmärkning, vilken inte beskrivs i denna rapport. Utfall från dessa modeller översätts till samma statuskategorier som för de indikatorbaserade bedömningarna.

Keywords

fisk; skaldjur; statusbedömningar; fiskbarometern; hållbart nyttjande; indikatorer

Published in

Aqua notes
2024, number: 2024:13eISBN: 978-91-8046-747-6
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet