Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2003

Genteknik och växtförädling - båda förändrar grödor

Glimelius Kristina, Dixelius Christina, Bergman Per

Published in

Title: Vetenskapsrådets årsbok
Publisher: Vetenskapsrådet