Skip to main content
Report, 2006

Genetisk variation hos harr i Kvarken

Nilsson, Jan; Alanärä, Anders

Abstract

Kvarkenområdets harr undersöktes populationsgenetiskt i syfte att skapa ett kunskapsunderlag för skötsel av bestånden. Prover för analys insamlades från övre och nedre delar i älvar som mynnar i området och från områden i havet som antogs kunna ha lekande bestånd samt från två finska älvar. Analyserna som genomfördes med hjälp av DNA markörer, mitokondrie DNA och 7 nukleära mikrosatelliter, visade att de övre delarna av älvarna på svenska sidan utgörs av starkt diversifierade bestånd av västlig invandringslinje. De nedersta delarna av älvar på svenska sidan bestod av bestånd som är en blandning av östlig och västlig invandring, men även mellan bestånden inom denna grupp fanns tydliga skillnader. I havet på svenska sidan (Holmön, Norrbyskär) dominerade den östliga invandringslinjen och på finska sidan erhölls enbart den östliga linjen. Vid åtgärder som kan påverka beståndens sammansättning bör hänsyn tas framförallt till historiska invandringsvägar, men även till förekomsten av differentierade lokala bestånd. Studien var ett delprojekt i Kvarkenharr, ett Interreg IIIA Kvarken-Mittskandia projekt

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Vattenbruksinstitutionen
2006, number: 54
Publisher: Vattenbruksinstitutionen, SLU

Authors' information

Nilsson, Jan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquaculture
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquaculture

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/13631