Skip to main content
Report, 2007

Reviderade bedömningsgrunder för klorofyll

Sonesten, Lars

Abstract

Halten av klorofyll a i ytvattenprov ger en uppskattning av den totala växtplanktonbiomassan. Bedömningar av ekologisk status med avseende på klorofyllhalten skall ses som ett komplement till de både dyrare och mer tidskrävande växtplanktonanalyserna. Klorofyllbedömningar bör inte ensamt förorsaka att en sjös status klassas som måttlig eller sämre och därigenom orsaka att åtgärder sätts in, utan skall snarare ge en indikation på statusförhållanden och vägledning för eventuellt kompletterande analyser. Föreliggande slutgiltiga förslag till reviderade bedömningsgrunder för klorofyll har i möjligaste mån anpassats till de internationellt överenskomna klassgränserna inom interkalibreringen i Northern Geografical Intercalibration Group (NGIG). Detta innebär vissa justeringar av klassgränser och referensvärden gentemot det första förslaget, samt att bedömningar nu inte görs för sjöar där den ekologiska statusen klassas som sämre än god. Den ekologiska statusen i dessa sjöar bör istället fastställas med hjälp av en fullständig växtplanktonanalys

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2007, number: 2007:5
Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/14211