Skip to main content
Report, 2001

Totalfosforanalyser vid Institutionen för miljöanalys 1965 - 2000

Sonesten Lars, Engblom Sten

Abstract

Institutionen för miljöanalys (IMA) vid SLU har under lång tid analyserat många olika vattenkemiska variabler. Flertalet av dessa variabler finns långa tidsserier, i många fall upp till 35 år långa mätserier. Institutionen har som ambition att ständigt förbättra analyserna, vilket dock kan innebära vissa revideringar av äldre material. I december år 2000 inledde IMA en granskning av totalfosforanalyserna som resulterade i att avvikande nivåer uppdagades för perioden januari 1991 – juni 1996. Avvikelsen har visats sannolikt vara ett absolut fel som har resulterat i en förhöjning på ca. 1,2 µg P/l (95%-igt konfidensintervall = ± 0.2 µg P/l). Felet har orsakats av en osäkerhet vid bestämningen av nollnivån i samband med en instabil baslinje hos ett äldre analysinstrument. Det aktuella instrumentet byttes ut vid halvårsskiftet 1996, vilket resulterade i en snabb förbättring av kvaliteten på analysen som därefter har varit god i jämförelse med analysresultat från andra laboratorier. Förhöjningen av totalfosfornivån har störst effekt på sjöar och vattendrag med låga halter, speciellt i vatten med liten inom- och mellanårsvariation såsom Vänern och Vättern. Nivån i mindre sjöar, samt vattendrag med stor haltvariation påverkas dock endast i mindre utsträckning eftersom påverkan från omgivningen har större betydelse i dessa fall. De förhöjda totalfosfornivåerna har inte kunnat påvisas ha någon uppenbar effekt på bestämningar av de totala mängderna fosfor som transporteras i vattendragen

Keywords

analysmetoder; totalfosforanalyser; vattendrag; vattenkemi

Published in


Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU

  SLU Authors

  • Sonesten, Lars

   • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Engblom, Sten

    • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
   Fish and Aquacultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/14279