Skip to main content
Report, 2001

Totalfosforanalyser vid Institutionen för miljöanalys 1965 - 2000

Sonesten Lars, Engblom Sten

Abstract

Institutionen för miljöanalys (IMA) vid SLU har under lång tid analyserat många olika vattenkemiska variabler. Flertalet av dessa variabler finns långa tidsserier, i många fall upp till 35 år långa mätserier. Institutionen har som ambition att ständigt förbättra analyserna, vilket dock kan innebära vissa revideringar av äldre material. I december år 2000 inledde IMA en granskning av totalfosforanalyserna som resulterade i att avvikande nivåer uppdagades för perioden januari 1991 – juni 1996. Avvikelsen har visats sannolikt vara ett absolut fel som har resulterat i en förhöjning på ca. 1,2 µg P/l (95%-igt konfidensintervall = ± 0.2 µg P/l). Felet har orsakats av en osäkerhet vid bestämningen av nollnivån i samband med en instabil baslinje hos ett äldre analysinstrument. Det aktuella instrumentet byttes ut vid halvårsskiftet 1996, vilket resulterade i en snabb förbättring av kvaliteten på analysen som därefter har varit god i jämförelse med analysresultat från andra laboratorier. Förhöjningen av totalfosfornivån har störst effekt på sjöar och vattendrag med låga halter, speciellt i vatten med liten inom- och mellanårsvariation såsom Vänern och Vättern. Nivån i mindre sjöar, samt vattendrag med stor haltvariation påverkas dock endast i mindre utsträckning eftersom påverkan från omgivningen har större betydelse i dessa fall. De förhöjda totalfosfornivåerna har inte kunnat påvisas ha någon uppenbar effekt på bestämningar av de totala mängderna fosfor som transporteras i vattendragen

Keywords

analysmetoder; totalfosforanalyser; vattendrag; vattenkemi

Published in


Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment
Engblom, Sten
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14279