Skip to main content
Report, 2006

Halmnedbrukning – effekt på skörd och mark

Persson Jan, Mattsson Lennart, Carlgren Käll

Abstract

Sammanfattning Ett kärlförsök, som belyser samspelet mellan halm och kväve redovi-sas. Försöket pågick i 26 år. Vartannat år tillfördes mineraliskt kväve och halm och vartannat år gjordes ingen tillförsel. Kväve immobiliserades när halm tillfördes, mera ju större halmgivan var. Samspelet mellan halm och kvävetillförsel var tydligt. Immobili-serat kväve började remineraliseras omgående, men en enda halmgiva medförde bara obetydlig remineralisering. Vid stora återkommande halmgivor kompenserade inte den samlade remineraliseringen immo-bileringen ens efter 26 år. Vid den största halmtillförseln hade grödan utnyttjat 59% av organiskt (halm) och oorganiskt (gödsel) kväve efter 26 år. Vid den minsta halmgivan hade 82% utnyttjats. Halmtillförseln ökade jordens innehåll av organiskt kväve

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära
2006, number: 213
Publisher: Avd. för växtnäringslära

Authors' information

Persson, Jan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Mattsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Carlgren, Käll
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14317