Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2007

Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2006

Sonesten, Lars

Abstract

Vattenkvaliteten i Mariestadsfjärden är i högre grad påverkad av omgivningen än vattnet i Storvänern, vilket återspeglas i fjärdens vattenkemiska sammansättning, samt artsammansättningen och tätheterna av bottendjur på fjärdens djupbottnar. Lokalt påverkas vattnet bl.a. av Tidans utlopp i fjärden, samt vattnet från Mariestads avloppsreningsverk. Fjärdens jämförelsevis ringa vattendjup och långsamma vattenomsättning bidrar till skillnaderna mellan fjärden och det öppna vattnet i Storvänern. Totalfosforhalten i Mariestadsfjärden har, liksom i Storvänern, i genomsnitt varit låg de senaste åren, medan totalkvävehalterna har varit höga i båda områdena. De totala individtätheterna av bottendjur var höga, vilket har varit vanligt under senare år. Bottendjursammansättningen var förhållandevis normal med avseende på både individantal och biomassor. Artsammansättningen under 2006 tyder på inga eller obetydliga effekter av miljöpåverkan, men mellanårsvariationen kan dock vara mycket stor, vilket gör det vanskligt att dra slutsatser på resultat från enstaka år.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2007, number: 2007:13
Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU

   SLU Authors

  • Sonesten, Lars

   • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/14710