Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007Open access

Utedrift med köttdjur : effekter på mark, skog och djurmiljö

Kumm, Karl-Ivar; Klasson, Johanna; Rustas, Bengt-Ove

Abstract

Frikopplingen av de tidigare djurbidragen minskar de rörliga intäkterna i nötkötts¬produktionen. Detta gör det ännu viktigare än tidigare att minska kostnaderna i strävan att göra nötköttsproduktionen och den betesberoende naturvården ekonomiskt hållbara. Utegångsdjur som övervintrar utomhus med billiga byggda och/eller naturliga väderskydd är härvid en möjlighet. I rapporten undersöks möjligheterna att skydda mark och skog från tramp- och gnagskador vid utedrift och att ge utegångsdjur en god miljö med hjälp av olika former av naturliga och byggda väderskydd såsom ligghallar, vindskyddsstaket och tak i vindskyddat läge. Även möjligheterna att skydda miljön från övergödning av gödsel behandlas. Arbetet bygger på litteraturstudier och erfarenhet från svenska och kanadensiska gårdar med utedrift. Kanadensiska gårdar i en region med liknande naturliga förutsättningar som Sverige har tagits med i studien då man där har större erfarenhet av utedrift än vad vi har i Sverige. De svenska gårdarna ligger i olika delar av landet och besöktes vid två tillfällen vintern 2006/07. Syftet med det första besöket var att studera djurmiljön när förhållandena var mest kritiska; alltså när marken var blöt och otjälad åtminstone i ytan och risken för gyttjiga förhållanden och smutsiga djur sålunda var som störst. Syftet med det andra besöket var att se hur stora ytor som hade upptrampad mark samt förekomst av eventuella skogsskador i slutet av övervintringen. Hösten 2006 och vintern 2007 var rekordvarma och nederbördsrikare än normalt i de delar av landet där studiegårdarna ligger. Risken för otjälad, blöt och upptrampad mark och förorenade djur var därför större än vad den varit vid historiskt normala väderförhållanden

Keywords

utedrift; köttdjur; nöt; effekter; mark; skog; djurmiljö

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2007, number: 14
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet