Skip to main content
Factsheet, 2007

Öronvivlar

Pettersson Maj-Lis

Abstract

Öronvivlar är skalbaggar som tillhör den mycket stora insektsfamiljen vivlar. Öronviveln och dess larver angriper både örter och vedartade växter. På friland är angrepp särskilt vanligt forekommande ijordgubbsodlingar (äldre fält på lättarejordar och vid odling på plastlist) och på rododendron. Ett flertal växthuskulturer kan också angripas. På vedartade växter är det främst de fullbildade skalbaggarnas gnag på blad och bark som utgör den allvarligaste skadan. På jordgubbar och växthuskulturer kan däremot larvernas gnag på rötter och rothalsar vara forödande. Öronvivlarna tillhör släktet Otiorhynchus, där det ingår 18 svenska, närstående arter. Till de mer vanligt forekorum ande arterna på trädgårdsväxter hör växthusöronvivel (O. sulcatus ), litenjordgubbsöronvi ve l (O. ovatus ), nordlig öronvivel (O. nodosus) och apelöronvivel (0. singularis). 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, number: 23T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/15249