Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007Open access

Öronvivlar

Pettersson Maj-Lis

Abstract

Öronvivlar är skalbaggar som tillhör den mycket stora insektsfamiljen vivlar. Öronviveln och dess larver angriper både örter och vedartade växter. På friland är angrepp särskilt vanligt forekommande ijordgubbsodlingar (äldre fält på lättarejordar och vid odling på plastlist) och på rododendron. Ett flertal växthuskulturer kan också angripas. På vedartade växter är det främst de fullbildade skalbaggarnas gnag på blad och bark som utgör den allvarligaste skadan. På jordgubbar och växthuskulturer kan däremot larvernas gnag på rötter och rothalsar vara forödande. Öronvivlarna tillhör släktet Otiorhynchus, där det ingår 18 svenska, närstående arter. Till de mer vanligt forekorum ande arterna på trädgårdsväxter hör växthusöronvivel (O. sulcatus ), litenjordgubbsöronvi ve l (O. ovatus ), nordlig öronvivel (O. nodosus) och apelöronvivel (0. singularis). 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, number: 23T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Pettersson, Maj-Lis

   • Department of Entomology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/15249