Skip to main content
Report, 2007

Lönsam betesdrift genom stora sammanhängande betesmarker

Kumm, Karl-Ivar

Abstract

De flesta svenska betesmarker är små vilket leder till höga hektarkostnader för stängsel och mycket arbete för att flytta djur mellan olika beten. Att ordna djurens dagliga tillsyn och vattenförsörjning på olika ställen innebär också problem. Genom att skapa stora sammanhängande betesmarker kan dessa nackdelar minska. Dessutom ger större betesmarker underlag för större köttdjursbesättningar med lägre arbets-, maskin- och byggnadskostnader per djur. Sådana rationaliseringsåtgärder har blivit allt viktigare nu när EU-bidragen till bl.a. dikor har tagits bort. Resultaten visar att det finns ekonomiska förutsättningar på många ställen att skapa stora fållor av befintlig betesmark, igenväxt jordbruksmark, marginell åker och skog. Restaurering av igenväxt mark ökar miljöersättningarna. Skogsbete är ett bra komplement till annat bete under betessvackor högsommar och höst. Eventuellt kan delar av skogen överföras till betesmark efter slutavverkning. Tveksam lönsamhet i återplantering vid normala förräntningskrav gör att detta inte behöver kosta något. Även små svårbrukade åkrar kan överföras till bete utan någon alternativkostnad. Den teoretiska framställningen i rapporten kompletteras med verkliga exempel där man skapat stora sammanhängande betesmarker

Keywords

betesdrift; lönsamhet

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2007, number: 16
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/15413