Skip to main content
Report, 2006

Typområden på jordbruksmark. Sammanställning av odlingsdata samt statistisk analys av tidsserier i transporter av kväve och fosfor för åtta intensivtypområden

Kyllmar, Katarina

Published in

Teknisk rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära)
2006, number: 114
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära

  SLU Authors

  • Kyllmar, Katarina

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/15423