Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Regionala landskapsstrategier för Vellinge kommun/sydvästra Skåne – från strandäng över Söderslätt till backlandskapet

Larsson, Anders; Melchert, Daniel; Haaland, Christine; Peterson, Anna; Gyllin, Mats
Larsson, Anders (ed.)

Abstract

Länsstyrelsen i Skåne län hör till de länsstyrelser som har fått i uppdrag att bedriva ett utveck-lingsarbete med s.k. regionala landskapsstrategier, vilket innebär en strävan efter en helhetssyn på landskapet för bevarande och ett hållbart nyttjande av naturresurser. Landskapsstrategierna kommer bl.a. att vara viktiga för att implementera den europeiska landskapskonventionen, som ska verka för skydd, förvaltning och planering av landskapsområden, liksom delmål 3 om hållbart nyttjande under det 16 miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. I Skåne delegerade länsstyrel-sen arbetet med de regionala landskapsstrategierna till fyra kommuner/kommungrupper, bl.a. Vellinge kommun. I Vellinge engagerades en forskargrupp om fem personer att arbeta med land-skapets multifunktionella aspekter, främst rekreation, kulturmiljö och biologisk mångfald, i sam-råd med länsstyrelsen och kommunala tjänstemän. Fokus har varit på kommunens nordliga var-dagslandskap, bestående huvudsakligen av intensivt brukad och för allmänheten delvis svårtill-gänglig åkermark mellan strandängarna i väst och det skånska backlandskapet i öst. Arbetsgrup-pen har valt att i första hand arbeta med frågor rörande arbetsprocess och dialog, och tre rådstu-gor har hållits: med markägare, med intresserad allmänhet och med hästintressenter. Ett parallellt utarbetat examensarbete har bidragit till projektet med bl.a. djupintervjuer av några av de med-verkande markägarna och hästintressenterna samt teoretiska utvikningar. Dessutom har en lokal hembygdsförening intervjuats och ett antal fältbesök gjorts. Vidare har tillgängligt material från länsstyrelsen och kommunen utnyttjats och flera interna seminarier och möten har hållits. Resul-tatet av rådstugorna har framför allt varit ett blottläggande av de viktigaste konflikterna i området, främst mellan markägare och ryttare, men också en möjlig början till en lösning av dessa konflik-ter genom dialog. De tidiga samråden har generellt sett varit mycket uppskattade, och en viktig bieffekt av en sådan dialog är att även andra värden i landskapet kan lyftas fram, som kulturmiljö- och naturvärden. En annan slutsats är att det finns ett rikt underlagsmaterial i form av det skåns-ka landsbygdsprogrammet, kommunens översiktsplan, natur- och kulturmiljöutredningar av många olika slag, medan svårigheten främst ligger i det praktiska verkställandet av olika målsätt-ningar och strategier. Även här bör en tidig dialog mellan myndigheter och lokala aktörer vara önskvärd, för att tydliggöra ansvarsfördelningen dem emellan och på så vis få en långsiktigt håll-bar process

Published in


Publisher: SLU, Vägverket KOnsult, God Bostad Kulturmiljökonsult