Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2007

Kiselalgsundersökning i södra delen av Norra Östersjödistriktet, 2006

Kahlert, Maria

Abstract

Kiselalgsamhället i nästan hälften av alla undersökta vattendrag visar på måttliga till otillfredsställande vattenkvalitet och dessa vattendrag borde åtgärdas och kontrolleras vidare om att åtgärdar har haft verkan. För de flesta av dessa vattendrag verkar eutrofiering vara huvudproblemet. För Husbyån borde eventuellt andra orsaker till den dåliga vattenkvalitetsklassen efterforskas. I Torshällaån och har troligtvis en för ung kiselalgsamhället skrapats från unga växter, och provet borde tas om, eftersom den inte speglar den förhöjda näringshalten i denna vattendrag. De flesta andra vattendrag hamnar i klass 2 (god status), bara fyra vattendrag ligger i klass 1 (hög status), vilket tyder på att det knappast finns några referensvatten kvar i Södermanland. En av dessa vattendrag visar dessutom möjligtvis på tendensen till surstötar (Ramundsbäcken), vilket borde följas upp

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2007, Volume: 2007:8, number: 2007:8
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Kahlert, Maria

   • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences

  Associated SLU-program

  Lakes and watercourses

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/16920