Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Miljövärdering av utemiljöer : Metodbeskrivning av EcoEffect Ute

Myhr, Ulla

Abstract

Ett av fem delområden i miljövärderingsmetoden för bebyggelse, EcoEffect, är miljöbedömning av utemiljöer. Verktyget kallas EcoEffect Ute. Övriga delom-råden som värderas är energi, material, innemiljö och livscykelkostnader. Ute-miljöbedömningen är tillsammans med innemiljövärderingen en värdering av intern miljöpåverkan, det vill säga den påverkan som sker här och nu. Effekter som uppkommer av flöden av energi eller material genom fastigheten, till ex-empel bränsleförbrukning, är exempel på extern miljöpåverkan. Det värderas i delområdena energi och material. Det femte området, livscykelkostnader, är ett sätt att visa miljörelaterade kostnader, det vill säga kostnader som är direkt bundna till aktiviteter som innebär miljöpåverkan i det långa perspektivet. Syf-tet med verktyget är att ge underlag för beslut och jämförelser; att upplysa ak-törer, köpare, förvaltare och boende; samt att formulera och utvärdera miljö-mål. EcoEffect Ute försöker kvantifiera risken för att människor som vistas på fas-tigheten ska påverkas negativt av förhållandena i utemiljön. I EcoEffect Ute värderas egenskaper och tillstånd, förhållanden i den fysiska miljön som kan ha betydelse för människors hälsa. Det kallas skyddsobjekt och all värdering sker med påverkan på människors hälsa som bedömningsgrund. I utemiljön påverkas människor på ett flertal sätt och påverkan kommer både utifrån och uppstår inom fastigheten. Fastighetens läge och omgivningar be-stämmer hur utsatt en plats är för exempelvis luftföroreningar och buller. Det är påverkan utifrån. Fördelningen mellan sol och skugga samt blåsighet be-stäms främst av hur fastigheten är utformad. Det är exempel på påverkan som uppstår inom fastigheten. Bedömningen är möjlig att genomföra både för be-fintlig fastighet och för planerad fastighet. När en befintlig fastighet ska värde-ras ingår en enkät till brukare, besiktning, beräkningar och ett fåtal provtag-ningar och mätningar. För en planerad fastighet ligger främst bygghandlingarna till grund för värderingen. Följande utemiljöfaktorer bedöms i EcoEffect Ute: luftkvalitet, närklimat, ljud-förhållanden, elmiljö, föroreningar, biologisk mångfald, markförhållanden och dagvattenavledning. Värderingen är hierarkiskt uppbyggd och utemiljöfaktore-na kan innefatta flera underfaktorer. Den lägsta nivån i hierarkin består av de mätbara parametrarna som bedöms och tilldelas ett belastningsvärde. Skalan sträcker sig mellan 0 och 3. Belastningsvärde 0 innebär försumbar risk för på-verkan och belastningsvärde 3 innebär större risk än normalt för påverkan. Be-lastningsvärde 2 motsvarar normal risk, praxisvärde eller gränsvärde som myn-dighet har fastställt. Resultatet kan presenteras på olika sätt, aggregerat, det vill säga sammanviktat eller varje parameter för sig då resultatet kan presenteras i detalj som till exem-pel ett staplediagram. Det är också möjligt att presentera olika nyckeltal med en värdering

Keywords

miljövärdering av utemiljöer; värderingsverktyg; utemiljö

Published in

Rapporter Institutionen för stad och land
2007, number: 2/2007ISBN: 978-91-85735-01-3Publisher: Institutionen för stad och land

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/17206