Skip to main content
Magazine article, 2007

Projekt "Skaparkraft Mälsåker" och arbetsgruppen för slottsparken

Hoff, Viveka

Abstract

Sedan augusti 2006 bedrivs "Skaparkraft Mälsåker", ett Växtkraft mål 3-projekt, vid Mälsåkers slott i Södermanland. Mälsåker ägs och förvaltas av RAÄ. Projektet har finansierats av RAÄ, Svenska ESF-rådet i Södermanland samt berörda arbetsförmedlingar. Projektet är ett utbildningsprojekt som bemannas med långtidsarbetslösa. I parken arbetade två-fyra deltagare och en instruktör. Utgångspunkten för parkgruppens arbete var att uppdatera och komplettera vårdprogrammet och vårdplanen för parken. Genomförda undersökningar och åtgärder innefattade: georadarundersökning, trädgårdsarkeologisk grävning, exploateringsövervakning, nulägesinventering av vegetationskaraktärer, träd- och buskinventering, inventeringskartor i MapInfo och GIS-databas, digital rektifiering av källmaterial, skötselplan

Keywords

georadar; skötselplan; rektifiering; MapInfo; trädgårdsarkeologi; trädgård; historisk; parkvård; vård; park; vegetation; inventering; vegetationsinventering; ESF-rådet ; Mälsåker; RAÄ; SLU

Published in

Bulletin för trädgårdshistorisk forskning
2007, Volume: 2006-2007, number: 19-20, pages: 6-8
Publisher: Forum för trädgårdshistorisk forskning