Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008Open access

Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2007

Sonesten, Lars

Abstract

Vattenkvaliteten i Mariestadsfjärden är i högre grad påverkad av omgivningen än vattnet i Storvänern, vilket återspeglas i fjärdens vattenkemiska sammansättning, samt artsammansättningen och tätheterna av bottendjur på fjärdens djupbottnar. Lokalt påverkas vattnet bl.a. av Tidans utlopp i fjärden, samt vattnet från Mariestads avloppsreningsverk. Fjärdens jämförelsevis ringa vattendjup och långsamma vattenomsättning bidrar till skillnaderna mellan fjärden och det öppna vattnet i Storvänern. Totalfosforhalten i Mariestadsfjärden har, liksom i Storvänern, i genomsnitt varit låg de senaste åren, medan totalkvävehalterna har varit höga i båda områdena. Kiselhalten var i år på en ovanligt hög nivå, vilket beror på stor tillförsel via Tidan som i sin tur orsakades av höga vattenflöden under delar av året. De totala individtätheterna av bottendjur var höga, speciellt i den nordöstra delen av fjärden, vilket har varit vanligt under senare år. Bottendjursammansättningen var förhållandevis normal med avseende på både individantal och biomassor. Artsammansättningen under 2007 tyder på en hög ekologisk status, men mellanårsvariationen kan dock vara mycket stor, vilket gör det vanskligt att dra slutsatser på resultat från enstaka år

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2008, number: 2008:17
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, SLU (f.d. miljöanalys)

  Associated SLU-program

  Lakes and watercourses
  Eutrophication
  Biodiversity
  Cross-programme

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/17642