Skip to main content
Report, 2006

Åtgärder för vitalisering av träd: en dokumentation och utvärdering av ståndortsförbättrande åtgärder i Malmö stad

Thelander, Mattias

Abstract

Denna studie utgör en del av en sex månaders forskningstrainee-utbildning på SLU Alnarp, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik. Studiens innehåll är beställt av Malmö stad, Gatukontoret och behandlar ämnet träd i hårdgjorda ytor. Syftet med studien var att, med stöd av ämnesrelaterad forskning och andra mätmetoder, do-kumentera och utvärdera fyra ståndortsförbättringar i anslutning till befintliga träd i hårdgjor-da ytor i Malmö. Denna rapport är tänkt att ligga till grund för en kommande åtgärdsplan för de träd i Malmö som fortfarande har snarlika växtförhållanden som de behandlade träden hade innan åtgärderna utfördes. Beställarens tanke med studien är att kunna dra lärdom av om åt-gärderna (utifrån de olika platsernas förutsättningar), var de rätta eller om det finns andra al-ternativ. Kan åtgärderna och hållbarheten i de nya anläggningarna motivera fler snarlika ståndortsförbättringar? Fallstudien baserades på följande punkter och frågeställningar: · En dokumentation, baserad på följande frågeställningar: - Varför har fyra olika ståndortsförbättringar blivit utförda i Malmö och vilka alter-nativ fanns? - Hur har dessa ståndortsförbättringar utförts? - Vad har åtgärderna kostat vid tillfället? · En utvärdering av: - Vilken effekt har de olika åtgärderna haft på träden? · En redogörelse av: - Vad krävs för att bibehålla trädens nyvunna vitalitet, beroende på åtgärdstyp och givna förutsättningar? Urvalet i studien gjordes utifrån att de representerar vanligt förekommande, hårdgjorda miljö-er i staden där även träd förekommer. De valdes också för att träden uppvisat tecken på hur träd kan reagera under dessa förutsättningar och för att träden vitaliserats på fyra olika sätt. Objekten fastställdes av gatukontoret i Malmö. Dessa är: Erikslustvägen, där träden genomgått substratbyte med en oförändrad växtbäddsvolym. Augustenborgsgatan, där träden på en parkeringsyta fått förstorade, sammanhängande växtbäddar med infiltrationsmöjligheter och skelettjord. Fersens väg, där träden på östra sidans gångbana fått utökade, sammanhängande växtbäddar med infiltrationsmöjligheter och skelettjord. August Palms plats, där träden fått en utökad växtbädd, skelettjord och vegetationstäckning runt stammar och befintligt rotsystem. Dokumentation av fallen, d.v.s bakgrunden och genomförandet av åtgärderna, gjordes genom intervjuer med personer med anknytning till fallstudien och studier av bygghandlingar för varje enskilt fall. Registrering av eventuella förbättringar av trädens vitalitet gjordes med hjälp av tillväxtmätningar och vitalitetsbedömningar. Litteraturstudien (kunskapsbakgrunden) syftar till att klarlägga vilka faktorer som dels har en negativ påverkan på träd i urban miljö, och dels till att belysa vilka kriterier man bör ta i beak-tande vid användande av träd i sådana miljöer. Dessa fakta används som en del i utvärderingen av fallen men också i diskussionsdelen och i slutsatserna. Resultaten från fallstudien visade att man kan lyckas att få äldre träd, som är väg att dö, att återigen börja må bra och få förnyad vitalitet. Beroende på de möjligheter som den omgivande miljön kring träden ger och på vilken metod man väljer att använda, ger ståndortsförbättringen olika lång hållbarhet. I fallet Erikslust visade sig en smal, öppen list med utbytt jord som enda åtgärd, vara en till-räcklig behandling för att få förnyad vitalitet i träden i nästan 10 år. Den enda upprätthållande insats som är nödvändig är att, genom t ex nedfräsning, tillföra nytt organiskt material med 8-10 års mellanrum. I fallet Augustenborgsgatan gav det permeabla ytskiktet och skelettjorden en kraftig förbätt-ring av träden, som 5 år efter behandling inte visar några tecken på degenerering. Hållbarhe-ten i denna anläggning beräknades till ca 10 år, varefter endast ny näring behöver tillföras genom ytskiktet. Längs Fersens väg fick lindarna sådan nyvunnen kraft att rötterna utanför den behandlade ytan nu lyft beläggningen. Likaså gav träden ett mycket vitalt intryck i förhållande till de obe-handlade referensträden. Hållbarheten i anläggningen beräknades vara lite kortare än i fallet ovan, beroende på att den behandlade ytan här är mindre än på Augustenborgsgatan. De upp-rätthållande insatserna kan utgöras av näringstillförsel genom det permeabla ytskiktet med 6-8 års intervall. På August Palms plats skapades förutsättningar för att kunna tillföra ny näring kontinuerligt genom att användandet av markvegetation runt träden. Anläggningen var så ny (utförd 2004/2005) att det inte var möjligt att registrera ett tydligt resultat av åtgärden. Slutsatserna av studien var att det går att skapa tillräckligt gynnsamma förhållanden för träd i situationer där det är svårt att fullt ut ta hänsyn till nödvändiga faktorer som luft, vatten, när-ing och rotutrymme. Trots en brist på någon av faktorerna kan en vitalitet upprätthållas, om än med mer eller mindre återkommande underhållsinsatser. Utan möjlighet till kontinuerlig till-försel av organiskt material är anläggningarna hållbara i ca. 10 år. Av fallstudiens olika objekt var det träden vid August Palms plats som hade bäst förutsätt-ningar att utvecklas väl, utan några större upprätthållande åtgärder. Detta, tack vare väl tillta-get rotutrymme och en förhållandevis stor öppen yta med markvegetation i. Utmed Augustenborgsgatan och Fersens väg har lindarna numera relativt bra förutsättningar. För att åtgärderna skulle ha blivit långsiktigt hållbara, utan några större underhållsinsatser, hade det behövts större möjligheter för kontinuerlig näringstillförsel. Fersens väg skulle också behövt en större infiltrationsyta. Träden längs Erikslustvägen hade sämst förutsättningar, men hade också sämst markförutsättningar. Utifrån den situation som träden befann sig i behöver träden återkommande, stödjande insatser för att överleva. Om utgångspunkten är att det även i framtiden ska finnas stora, äldre träd i staden är det många gånger både ekonomiskt och estetiskt försvarbart att välja ståndortsförbättrande åtgär-der för befintliga träd istället för att ta bort dem och ersätta de med nya

Keywords

vitalisering; stadsträd

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik)
2006, number: 2006:13
Publisher: Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Thelander, Mattias
City of Malmö

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/17661