Skip to main content
Report, 2008

Kvicksilver i svensk insjöfisk - variationer i tid och rum

Åkerblom Staffan, Johansson Kjell

Abstract

Trots ett minskat nedfall av kvicksilver har halterna av kvicksilver i fisk fortsatt att öka de senaste tio åren i Sveriges inlandsvatten. De är nu generellt 3-5 gånger högre än den naturliga bakgrundsnivån. Det visar SLU-forskare vid institutionen för Vatten och Miljö i en analys av mer än 2000 sjöar från 1960-talet och framåt. Analysen visar att kvicksilverhalten i fisk har ökat med några procent per år i genomsnitt, de senaste tio åren. Grundorsaken till ökningen av kvicksilver i fisk är att luftnedfallet fortfarande har en sådan storlek att halterna i marken fortsätter att byggas på. Därmed ökar också utläckaget av kvicksilver från marken till våra vattensystem vilket ger ökande halter i fisk. Det kvicksilver som faller ned över Sverige kommer främst från utsläpp i samband med förbränningsprocesser i andra europeiska länder. Den pågående klimatförändringen kan också vara en bidragande orsak till de ökande kvicksilverhalterna i fisk. Ett förändrat klimat påverkar bland annat de processer som styr vilka mängder av kvicksilver som frigörs till vattensystemen totalt och vilken mängd som är direkt tillgängligt för upptag i organismer

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2008, number: 2008:8
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniveristet

Authors' information

Åkerblom, Staffan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment
Johansson, Kjell
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

Associated SLU-program

Non-toxic environment
Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18085